Reality Web Studio
Smluvní ujednání
Níže uvedené Smluvní ujednání má povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smluvní strany souhlasí s níže uvedeným Smluvním ujednáním umístěným na internetových stránkách sdružení Internetum (www.internetum.cz)

Smluvní ujednání upravuje smluvní vztah mezi:

Poskytovatel:

INTERNETUM
Robert Sedlák
Šumavská 731
382 41 Kaplice
IČO - 67894127

(dále jen "poskytovatel")


Uživatel:

Objednatel nebo osoba v jejíž prospěch je služba objednána.
(dále jen "uživatel")

Uživatel musí být fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která přistoupí na všechna ustanovení tohoto Smluvního ujednání.
 1. Předmět smluvního vztahu
  1. Smluvní vztah je uzavřen mezi sdružením Internetum zastoupeném firmou Robert Sedlák - IČO 67894127 (dále jen "poskytovatel") a uživatelem služeb (dále jen "uživatel").
  2. Na základě Smluvního ujednání umožňuje poskytovatel svým uživatelům provoz internetové služby Reality Web Studio.
  3. Předmětem Smluvního ujednání je provoz internetových stránek pod jménem uživatele, provoz editačního systému, internetové adresy a schránek elektronické pošty - obecně služeb, sloučených pod názvem Reality Web Studio (dále jen "internetové služby").
  4. Pokud poskytovatel zajistí jménem uživatele registraci nového doménového jména u subjektů, které jsou doménové jméno oprávněni poskytnout, stává se uživatel majitelem doménového jména a je oprávněným k výkonu práv k doménovému jménu. Veškeré případné náklady spojené s registrací včetně registračních poplatků hradí uživatel.
 2. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele
  1. Uživatel je oprávněn nepřetržitě využívat internetové služby provozované poskytovatelem, jejichž rozsah a specifikace je dána objednávkou uživatele a nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky.
  2. Uživatel se zavazuje, že bude internetové služby využívat jen k účelům, ke kterým byly zřízeny, tedy především k propagaci vlastních služeb v oblasti obchodu s realitami a doplňkově dalších služeb, kterými se zabývá.
  3. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz internetových služeb (s výjimkou nutných odstávek z důvodu údržby systému). V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící uživateli ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.
  4. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby systému. Je-li to možné, informuje poskytovatel uživatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.
  5. Poskytovatel je povinen zajistit pravidelné zálohy dat a v případě vyžádání uživatelem, poskytnout mu data (za úplatu) na zálohovacím médiu.
  6. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé uživateli nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat.
  7. Za obsah stránek ručí uživatel. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které uživatel šíří v rozporu se zákonem.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení Smluvního ujednání ze strany uživatele.
  9. Uživatel je povinen pro účely zřízení služeb předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě chybných informací vzniklých.
  10. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je uživatel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení a odpovídá za veškeré vzniklé škody, které tímto způsobí a to i včetně ušlého zisku.
  11. Uživatel se zavazuje, že nebude využívat elektronickou poštu k šíření nevyžádaných e-mailových zpráv (tzv. SPAM).
  12. Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících dvou let od ukončení jeho platnosti.
  13. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí uživatel užíváním názvu domény nebo užíváním názvů, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
  14. S osobními údaji uživatele je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených uživatelům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.
  15. Výhradním vlastníkem autorských práv k poskytovaným internetovým službám či dalšímu dodávanému software a jejich zdrojovým kódům je poskytovatel (pokud již není vlastníkem třetí strana). Toto se vztahuje i na softwarové a internetové služby vytvořené dodatečně na zakázku.
 3. Platnost a účinnost smlouvy
  1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vchází v platnost a účinnost takto:
   elektronickou (či písemnou) formou podané žádosti (návrhu, objednávky) uživatele včetně odsouhlasení tohoto Smluvního ujednání nebo zaplacením prvního poplatku na základě vystaveného účetního dokladu.
  2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí dohodou smluvních stran, uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby nebo výpovědí.
  3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Uživatel nemá právo na vrácení odpovídající části ceny za nevyužité služby pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.
  4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany uživatele (především včasné nezaplacení).
 4. Cena služeb, platební podmínky
  1. Podkladem pro stanovení výše ceny, platebního období a případných slev či přirážek je aktuální ceník služeb (k dispozici na internetových stránkách poskytovatele - www.internetum.cz).
  2. V případě změny ceníku se uživateli cena za již předplacené období nemění. Nový ceník vstupuje v platnost pro nejbližší platební období, za které dosud nebyla po uživateli požadována platba dle dříve platného ceníku.
  3. Uživatel je povinen platbu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu. Uživatel je povinen uvést platný – na zálohové účetním dokladu uvedený variabilní symbol. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neprovedenou.
  4. Stanovení délky platebního období je předmětem vzájemné dohody – a to buď měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Uživatel uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti doručeným účetním dokladům – fakturám, vystaveným poskytovatelem. Faktury mají splatnost 21 dní.
  5. Při neuhrazení platby do data její splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. Nedojde-li k zaplacení ani do 30 dní od data splatnosti, jsou poskytované služby zrušeny.
  6. Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení o neuhrazení platby je zpoplatněno částkou 500,- Kč bez DPH.
 5. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Smluvního ujednání. O takové skutečnosti bude informovat uživatele prostřednictvím svých internetových stránek (www.internetum.cz) . V případě, že uživatel vysloví nesouhlas s novým zněním Smluvního ujednání zkracuje se výpovědní lhůta na 1 měsíc.
  2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů.
  3. Otázky smluvně neupravené se řídí zákonem, obchodním zákoníkem v jeho platném znění.
  4. Toto smluvní ujednání je vytvořeno v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle poskytovatele a uživatele.
Titulnďż˝ strana   ·   Reality Web Studio   ·   Ukďż˝zka   ·   Vyzkouďż˝et   ·   Cenďż˝k   ·   Jak objednat   ·   O spoleďż˝nosti   ·   Kontakt
Copyright     © 2024     Vďż˝echna prďż˝va vyhrazena
« Jďż˝t na titulnďż˝ stranu    Vytisknout strďż˝nku